skip to Main Content

Mit navn er Christina Jørgensen og jeg er uddannet:

 • Massageterapeut
 • Fysiurgisk massør
 • Muskelterapeut
 • Skadesterapeut
 • Thai Yoga massør
 • Og jeg er RAB massør (Registreret Alternativ Behandler)

Jeg er født og opvokset på Møn, men har boet i Næstved siden 2011.
I sommeren 2019 valgte jeg at rive teltpløkkerne op og flytte til Mogenstrup, hvor jeg behandler fra.

I sommeren 2018 bestod jeg den Sundhedsfaglige grunduddannelse og blev Massageterapeut. I den forbindelse blev jeg RAB Registreret. Det er en beskyttet titel der kun må bruges af behandlere der lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik og god klinisk praksis.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen i klinikken

God klinisk praksis

Jeg efterlever brancheforeningens regler om god klinisk praksis.

 • Jeg udviser omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke.
 • Jeg anbefaler at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.
 • Jeg fraråder aldrig en lægeordineret behandling.
 • Jeg benytter ikke behandlingsmetoder, som er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner.
 • Jeg vedligeholder og opdaterer min faglige viden.
 • Jeg giver saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, du kan have hertil.
 • Jeg har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger
Ifølge EU’s persondataforordning der trådte i kraft den 25/05-2018 skal jeg hermed informere dig om, hvorledes CJ Care indsamler og opbevarer dine persondata samt til hvad disse anvendes.

Grundlæggende er der 2 slags oplysninger:
1) Dine kontaktoplysninger
2) Mine journaloptegnelser

Alle oplysningerne er kun til for dig og CJ Care – og bliver under ingen omstændigheder benyttet af eller videregivet til andre.

Korrekt er at oplysningerne er registreret i min databehandler, Terapeut Booking online-system, hvor medarbejderne kan hjælpe mig i brugen af funktionerne.
I denne forbindelse har de selvfølgelig behov for at skimme på oplysningerne. Men i følge databehandleraftalen garanterer deres arbejdsgiver for sine medarbejderes fortrolighed.

Følgende 12-punktsopstilling er fra et Datatilsyn-skema

Oplysninger om min behandling af de personoplysninger, jeg indsamler om dig

 1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?
  CJ Care v/ Christina Jørgensen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget af dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.
  CJ Care
  Kilden 15
  4700 Næstved
  CVR-nr.: 38352180
  Telefon: 51 88 74 69
  Mail: mail@cjcare.dk 
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
  Jeg har ikke nogen databeskyttelsesrådgiver
 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Jeg behandler dine personoplysninger for at kunne udføre mine behandlinger.
  Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler jeg også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med, at jeg har indhentet samtykket.
  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
  Som nævnt ovenfor sker min behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik på at fastlægge behandlingsforløbet.
 4. Kategorier af personoplysninger
  Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger
  Særlige (”følsomme”) personoplysninger: Helbredsoplysninger indarbejdet i journaloptegnelser om behandlingsforløbet.
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til nogen.
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger til nogen. Ej heller til modtagere uden for EU og EØS.
 7. Dine personoplysninger stammer fra
  Jeg har kun de kontaktoplysninger, du selv har givet mig. Mine journaloptegnelser skriver jeg kun til mit eget brug.
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
  Jeg opbevarer din journal i 5 år fra den seneste optegnelse. Dette gør jeg jævnført Journalføringsbekendtgørelsen §15 stk. 2, der beskriver at patientjournaler skal opbevares i mindst 5 år fra den seneste optegnelse i patientjournalen.
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
  Dine oplysninger benyttes hverken til nogen afgørelser eller profilering.
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
  Jeg kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykke påvirker ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 3 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.
 11. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.
  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.
  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for mine almindelige generelle sletning indtræffer.
  Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.
 12. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.
Back To Top